PREŠOV-PSK 37: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 37: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam.

Program:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. A. Záverečný účet PSK za rok 2021.

    B. Správa Výboru pre audit PSK za rok 2021.

3. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022.

4. Návrh VZN PSK č. ../2022, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12. 2. 2013, VZN PSK č. 45/2015 zo dňa 10. 2. 2015 a VZN PSK č. 76/2019 zo dňa 26. 8. 2019.

5. Návrh rozdelenia dotácií pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva poslancov PSK.

6. Projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom.

7. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 832/2021 zo dňa 18. 10. 2021 k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.

8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 281/2019 zo dňa 26. 8. 2019 – Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo.

9. Rôzne.

10. Interpelácie poslancov.

11. Záver.