BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 24: Záznam zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 24: Záznam zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pozrite si záznam 24. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 27. februára 2018 (TABLET.TV) – Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal 24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 27. februára 2018 (utorok) o 9:00 hod. do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

  1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalka k 31.01.2018 
Predkladá: prednosta 
  2. Návrh na odvolanie riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalka 
Predkladá: starosta 
  3. Personálne zmeny vo vedení Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka 
Predkladá: starosta 
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Predkladá: starosta 
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN zriadeniu MŠ Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. januára 2019 
Predkladá: starosta
  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN , ktorým sa mení VZN č. 5/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava Petržalka 
Predkladá: starosta
  7. Návrh na úprav rozpočtu mestskej časti Bratislava Petržalka na rok 2018 
Predkladá: starosta 
  8. Vyhodnotenie prioritných cieľov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 – 2018 za II. polrok 2017 
Predkladá: starosta
  9. Návrh na prevod nebytového priestoru na Bulíkovej 27, Bratislava pre Martina Valentíka, Páričkova 19, Bratislava 
Predkladá: prednosta 
10. Návrh na odpredaj nehnuteľností pozemkov v k.ú. Petržalka, pozemky registra „C“ KN, parc. č. 5214/10, parc. č. 5388/6, parc. č. 5389/4, parc. č. 5391/4, parc. č. 5391/8, parc. č. 5392/2 pre VODOTIKA – MG, spol. s r.o., Bosákova 7, Bratislava 
Predkladá: prednosta 
11. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pozemku parc. č. 3662/95 pre STAVO ing, spol. s r.o., Koceľova 9, Bratislava 
Predkladá: prednosta 
12. Návrh na prenájom časti pozemku a časti nebytového priestoru v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám. 1, Bratislava, v k. ú. Petržalka pre Spojenú školu internátnu, Vlastenecké nám. 1, Bratislava 
Predkladá: prednosta 
13. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 265 pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Haanova č. 31 41, zastúpených spoločnosťou NÁŠ DOM, Haanova 35, 851 04 Bratislava 
Predkladá: prednosta 
14. Návrh na prenájom časti nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám. 1, Bratislava pre MUDr. Alenu Keskin, Vlastenecké nám. 1, Bratislava 
Predkladá: prednosta 
15. Návrh na zmenu doby nájmu nebytových priestorov v objekte DK Zrkadlový Háj pre G.MAL s.r.o. 
Predkladá: prednosta 
16. Voľba prísediacej Okresného súdu Bratislava V 
Predkladá: prednosta 
17. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za IV. štvrťrok roku 2017 
Predkladá: starosta 
18. Správa o kontrole vedenia hotovosti v pokladniciach Miestnej knižnice Petržalka 
Predkladá: miestny kontrolór 
19. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 
Predkladá: miestny kontrolór 
20. Zrušenie Zásad kontrolnej činnosti podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava Petržalka 
Predkladá: miestny kontrolór 
21. Návrh na vyhlásenie grantovej výzvy v oblasti životného prostredia 
Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu 
22. Interpelácie 
23. Rôzne