BRATISLAVA-BSK 02: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
PREHRAŤ

BRATISLAVA-BSK 02: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Pozrite si záznam II. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

Bratislava 26. januára (TABLET.TV) – Predseda BSK Juraj Droba zvolal zasadnutie Zastupiteľstva BSK na 26. januára 2018 (piatok) o 9:00 hod. do rokovacej sály Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu
 
  1. Zloženie sľubu poslankyne Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Márie Kiskovej vo volebnom období 2017 - 2022 
  2. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia október - december 2017 
  3. Informácia o zmene spôsobu distribúcie pracovných materiálov na elektronickú formu pre poslancov na rokovania komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a na zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 
  4. Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja    Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 
  5. Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 
  6. Návrh na schválenie nájmu častí parciel č. 754/2 a 754/9 zapísaných na liste vlastníctva č.1410, k. ú. Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec, Slovenskej republike v správe Slovenskej správy ciest, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
  7. Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja častí parcely č. 173/1 zapísanej na liste vlastníctva č.599, k. ú. Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec, Slovenskej republike v správe Slovenskej správy ciest, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
  8. Návrh na ukončenie nájmu bytu Milana Mihálika nachádzajúceho sa v budove na Harmincovej 1 v Bratislave v správe SOŠ gastronómie a hotelových služieb  
  9. NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č .../2018 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
10. Návrh na schválenie podpisu návrhu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na technickú pomoc pre projekt „Zriadenie a činnosť Informačného bodu v Bratislave - Establishment and operation of the Infopoint in Bratislava“ v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 
11. Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2017 a rámcový plán aktivít na rok 2018 
12. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2017 
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2018 
14. Rôzne 
15. Záver