BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 22: Záznam zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 22: Záznam zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pozrite si záznam 22. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 12. decembra 2017 (TABLET.TV) – Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal 22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 12. decembra 2017 (utorok) o 9:00 hod. do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

  1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalka k . . 201
Predkladá: prednosta
  2. Návrh na odvolanie riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalka
Predkladá: starosta
  3. Personálne zmeny vo vedení Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka
Predkladá: starosta
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
Predkladá: starosta
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN zriadeniu MŠ Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava od 1. januára 2019
Predkladá: starosta
  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN , ktorým sa mení VZN č. 5/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava Petržalka
Predkladá: starosta
7. Návrh na úprav rozpočtu mestskej časti Bratislava Petržalka na rok 2018
Predkladá: starosta
8. Vyhodnotenie prioritných cieľov mestskej časti na roky 2015 – 2018 za II. polrok 2017
Predkladá: starosta